Voorwaarden

tb_vergrootglas.jpgGebruiksvoorwaarden website en Algemene Voorwaarden Primo-Impro

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van de door Primo-Impro aangeboden diensten.
Lees deze voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken of een overeenkomst te sluiten.Wij wijzen u erop dat deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom om de Voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan.
De Voorwaarden  zullen op verzoek via info@primo-impro.nl worden toegezonden.
1. Definities1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Primo-Impro”: de door Primo-Impro aangeboden Website, alsmede alle door Primo-Impro in dat kader aangeboden aanverwante Diensten;
“Diensten”: het geheel van de door Primo-Impro aangeboden diensten;“Primo-Impro”: Stichting Primo-Impro, Gerard ter Borghstraat 4, 9718 RC Groningen, e-mail: info@primo-impro.nl, KvK: 02095768, BTW: 817192487.

“Informatie”: de op of via de Website of de in het kader van de Diensten ter beschikking gestelde informatie of adviezen;“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Primo-Impro en de klant, op grond waarvan Primo-Impro een inspanningsverplichting aangaat met Klanten;“Cursus”: de beginnerscursus, verdiepingscursus of instructie namens Primo-Impro aan cursisten, haar leden en/of belangstellenden.“Voorwaarden”: de hieronder opgenomen gebruiksvoorwaarden voor de Website en de Algemene Voorwaarden van Primo-Impro;“Website”: de website van Primo-Impro

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van de Website;
(ii) de in het kader van (de Website van) Primo-Impro aan Bezoekers en Klanten ter beschikking gestelde informatie;
(iii) de Overeenkomst;
(iv) de Diensten en
(v) de overige betrekkingen tussen Primo-Impro en de Bezoeker of Klant.
2.2 Voor de aansprakelijkheid voor schade die ontstaat of is ontstaan bij de uitvoering van een opdracht door vrijwilligers of bestuurders van de Stichting Primo-Impro is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Primo-Impro is slechts aansprakelijk voor het bedrag dat door deze verzekeraar zal worden uitgekeerd.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Primo-Impro zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt, blijven deze Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
2.5 Primo-Impro behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor Bezoekers van de Website gelden wijzigingen met onmiddellijke ingang. Zulke wijzigingen of aanvullingen kunnen ook gelden ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen reeds lopende Overeenkomsten.

3.  Totstandkoming Overeenkomst, wijziging
3.1 Een Overeenkomst komt als volgt tot stand:
(i) de Bezoeker vraagt een betreffende Offerte online aan dan wel op enige andere door Primo-Impro aangegeven wijze;
(iv) een Overeenkomst komt tot stand op de datum van verzending van de Bevestiging aan de Klant door Primo-Impro.
3.2 Primo-Impro spant zich in de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor de Diensten te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Primo-Impro is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker of Klant als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Wanneer de (of delen van de) opdracht zijn uitgevoerd, laten de uitstaande betalingsverplichtingen van een Klant onverlet.
3.3 Primo-Impro is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
(i) de Klant beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
(ii) de Klant in gebreke blijft met betaling;
(iii) de Klant de Dienst gebruikt anders dan waarvoor de Dienst is bedoeld, of in strijd met de rechten van derden;
(iv) de Klant één of meer van zijn (overige) verplichtingen jegens Primo-Impro niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
3.4 Primo-Impro is gerechtigd de Overeenkomst en andere overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van de Klant is aangevraagd, de Klant onder curatele is gesteld, de Klant onder bewind is gesteld, de Klant in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat de Klant anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.

4 Verplichtingen Klant
4.1 De Klant garandeert dat de gegevens die zij / hij in het kader van de Overeenkomst aan Primo-Impro verstrekt, volledig, juist en up-to-date zijn. De Klant dient zelf de gegevens aan te vullen en te wijzigen.
4.2 De Klant garandeert dat er voorzieningen zijn die een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk maken. De Klant dient zelf de voorzieningen te onderhouden.

5 Diensten
5.1 Primo-Impro kan de Klant vragen om, bij twijfel over de kredietwaardigheid van de Klant, zekerheid te stellen. Primo-Impro is gerechtigd aanvragen voor Diensten bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid te weigeren. Hiervan zal Primo-Impro de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.2 Primo-Impro kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Diensten van Internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Primo-Impro streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Bezoeker en Klant zo beperkt mogelijk te houden.
5.3 Het is de Bezoeker van de website niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de overige gebruikers van het Internet hindert of het gebruik van de Website of de Diensten nadelig beïnvloeden.
5.4 De Bezoeker mag de Website of Diensten niet gebruiken voor het versturen van spam. Onder spam wordt verstaan: gegevens en/of berichten die naar meer ontvangers, voor wie de zender een vreemde is, worden verzonden, terwijl de ontvanger er niet om heeft gevraagd.

6 Vergoedingen
6.1 Op de Overeenkomst en voor diverse op of via de Website aangeboden zijn de door Primo-Impro op de Website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.2 Alle door Primo-Impro gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW.
6.3 Primo-Impro is gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Zulke wijzigingen gelden niet ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen reeds lopende Overeenkomsten.

7 Betaling
7.1 De klant ontvangt na het vervullen van de opdracht een factuur met een betalingstermijn. De Klant dient er voor zorg te dragen binnen de betalingstermijn het verschuldigde bedrag te voldoen.
7.2 Indien de Klant niet tijdig voor betaling heeft zorggedragen, stelt Primo-Impro hem een nadere termijn voor betaling. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is Primo-Impro is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd.
7.3 Is de Klant in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro. Indien aannemelijk is dat Primo-Impro hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Klant vergoed te worden.
7.4 Bij twijfel over kredietwaardigheid van de Klant kan Primo-Impro de Klant vragen zekerheid te stellen. Indien de Klant hiermee niet instemt, is Primo-Impro gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken dan wel de Overeenkomst te beëindigen.
7.5 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8 Geheimhouding, beveiliging, gegevens
8.1 Primo-Impro spant zich ervoor in zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Klant waarvan duidelijk is dat de Klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
8.2 Primo-Impro spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Diensten. Primo-Impro geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Primo-Impro is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden die ondanks de door Primo-Impro genomen maatregelen mocht ontstaan.
8.3 Indien de Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Website of de Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van haar / zijn Accountgegevens, dient zij/ hij zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan Primo-Impro te melden. Primo-Impro is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Diensten ten gevolge heeft.

9 Privacy

9.1 De persoonsgegevens die de Bezoeker verstrekt op het algemene deel van de Website worden voor het grootste gedeelte slechts in geaggregeerde vorm verwerkt. Voor zover de gegevens ook op persoonlijk niveau worden verwerkt, gebeurt dit slechts voor het doel waarvoor de Bezoeker de gegevens aan Primo-Impro heeft verstrekt, zoals het toesturen van het Primo-Impro Nieuwsbrief en het verstrekken van advies.
9.2 Indien u een Abonnement neemt op de nieuwsbrief worden door Primo-Impro persoonsgegevens verwerkt. De gegevens worden slechts gebruikt om de Klant per post of e-mail te (laten) informeren over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van Primo-Impro en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen het interessegebied vallen. De persoonsgegevens van Klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Wel zullen ‘indien de Klant daartoe toestemming geeft bij het sluiten van de Overeenkomst’ persoonsgegevens van de Klant worden gebruikt voor het per post of e-mail toesturen van informatie over producten/diensten van door Primo-Impro geselecteerde derden.
9.3 Rectificatie en/of verwijdering van de gegevens kunt u verzoeken via versturing van een e-mail aan info@primo-impro.nl.

10 Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website, Informatie en Materialen bij Primo-Impro. Bezoekers mogen de Website, Informatie en Materialen raadplegen en daarvan kopieën maken maar enkel voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website, Informatie of Materialen (bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina) is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primo-Impro.

11.Cursusvoorwaarden
11.1 Aanmelding van een Cursist dient uitsluitend telefonisch of schriftelijk dan wel via e-mail plaats te vinden.
11.2 Deelname aan een Cursus vindt uitsluitend na aanbetaling van plaats.
11.3 Na ontvangst van de aanmelding zal Primo-Impro deze schriftelijk, dan wel via e-mail, bevestigen. Het overige deel van het cursusgeld zal gedurende de cursus, maar voor de laatste les (week 12) moeten zijn overgemaakt.
11.4 Bij een geldige afmelding (in overleg met de coördinator) voor een Cursus zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Na de eerste les en voor de tweede les worden geen kosten in rekening gebracht, behoudens de aanbetaling.
b) Na de tweede les; de kosten bedragen het aantal lessen die de cursist heeft gevolgd, inclusief de eventueel gemiste lessen.
c) De kosten voor de gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd.
11.5 Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende Cursisten, dit naar het oordeel van Primo-Impro. Indien Primo-Impro een Cursus annuleert zal dit uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail plaatsvinden en heeft de Cursist de keuze uit restitutie van de betaalde Prijs of deelname aan een latere Cursus.           
    

      

   

Navigatie

Admin